Skip to main content

Vector Residus

El nostre compromís amb els teus residus

Busquem alternatives de tractament i minimització a l’origen dels residus per millorar l’economia de la seva gestió.

La producció de residus industrials, de la construcció, agrícoles i ramaders, o hospitalaris, de vegades plantegen certs inconvenients logístics depenent dels volums generats, de la seva perillositat, o d’altres factors purament relacionats amb el millor aprofitament de les matèries. Dipositar els residus en un abocador controlat serà cada cop més costós.

Ens comprometem a:

 • Regularitzar la situació administrativa dels residus que produeix o gestiona la vostra empresa
 • Estudiar les característiques dels residus i les alternatives més adequades per al seu tractament i «eliminació»
 • Estudiar les oportunitats de minimització a l’origen
 • Buscar mercats de compra per als subproductes que genera la vostra empresa

Estudis de minimització de residus

 • Realització d’estudis de minimització
 • Elaboració de Projectes i Plans de Minimització
 • Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM)
 • La implantació d’alternatives de reducció i reciclatge en origen generen la disminució de costos a:
  • EL TRACTAMENT O DISPOSICIÓ FINAL DELS RESIDUS
  • LES COMPRES EN MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS
  • ELS REBUIGS DE PRODUCTE QUE NO SÓN RECUPERABLES
  • DISMINUCIÓ DE RISCOS ASSOCIATS A RESIDUS PERILLOSOS
  • MILLORA DE LA IMATGE CORPORATIVA DE L’EMPRESA

Assesorament sobre gestió i gestors de residus

Elaboració d’informes sobre les millors alternatives de gestió per als seus residus i subproductes.
Posada en contacte amb els gestors de residus més adients.
Realització de tràmits administratius relacionats amb la producció i gestió de residus.
Un cop caracterizat un residu existeixen diferents possibilitats de gestió externa i/o interna. Definir-les adequadament afavoreix la seva economia.

La correcta elecció d’un gestor per als seus residus és important per a la seva empresa i el Medi ambient.

Projectes dautorització de gestors de residus

Tramitació d’autoritzacions a empreses gestores de residus

Les empreses gestores de residus requereixen de suport juridicoadministratiu especialitzat.

 

Tramitació de declaracions anuals de residus (DAR)

Assessorament i Tramitació per a l’emplenament de la Declaració Anual de Residus (DAR)

El registre permanent dels residus generats així com l’elaboració de la D.A.R. són requisits definits a la normativa sectorial de residus.

L’emplenament i el registre puntual davant l’Administració competent són tasques que requereixen temps i certa experiència.

Els envasos i embalatges així com els residus han de ser declarats anualment.

Estudi de minimització de residus especials (EMRE)

A partir del 2005, i cada quatre anys cal presentar davant l’Agència de Residus de Catalunya un EMRE «Estudi de Minimització de Residus Especials o Perillosos».

 

Declaració anual d’envasos (DAE) i Pla empresarial de prevenció i residus d’envasos (PEP)

Assessorament i Tramitació per a l’emplenament de la Declaració Anual d’Envasos (DAE)

Elaboració i Tramitació dels Plans Empresarials de Prevenció Envasos i Residus d’Envasos.

L’emplenament i el registre puntual davant l’Administració competent són tasques que requereixen temps i certa experiència.

Adscripció als plans sectorials existents.

Estudis de minimització d´envasos i residus d´envasos.

 

Altres serveis:

 • Sol·licitud d’ajuts i subvencions per minimitzar residus
 • Realització dels estudis previs
 • Elaboració de Bones Pràctiques de Gestió de Residus

Pressupost Vector Residus

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content