Skip to main content

Àrea Riscos Laborals

Ho evitem abans que passi

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Estudi i caracterització de cadascun dels llocs de treball existents.
 • Avaluació dels possibles riscos a cada lloc de treball.
 • Valoració dels riscos esmentats: estudi de freqüència, conseqüències i probabilitat.
 • Mesures correctores proposades.
 • Relació de treballadors-llocs de treball.
 • Elaboració d’un pla d’acció: planificació de l’activitat preventiva.

PLA D’EMERGÈNCIA

 • Estudi contraincendis i càrrega de foc de l’activitat.
 • Estudi dels tipus d’emergència possibles
 • Plans d’actuació per a cada cas d’emergència.
 • Estudi dels mitjans humans i materials disponibles per a la prevenció del risc
 • Implantació del pla d’emergència: formació, simulacres i revisió.

ESTUDIS HIGIÈNIC-SANITARIS

 • Anàlisi de les condicions de treball.
 • Estudi dels contaminants existents i els possibles efectes sobre els treballadors.
 • Avaluació dels contaminants ambientals de tots els llocs de treball.
 • Control de les condicions no higièniques, utilitzant els mètodes més adients per a eliminar les causes de risc i reduir les concentracions dels contaminants.

ATMOSFERES EXPLOSIVES

El Reial decret 681/2003, de 12 de juny, és la transposició de la Directiva 1999/92/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball. Aquest document estableix que en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reglament dels Serveis de Prevenció, l’empresari avaluarà els riscos específics i s’encarregarà d’elaborar i mantenir actualitzat el document de protecció contra explosions, actualitzacions que es duran a terme quan es produeixin modificacions o ampliacions al lloc de treball.
Les modificacions o mesures correctives que s’hagin de dur a terme es faran de conformitat amb el Reial decret 400/1996, d’1 de març, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/ CE, relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.

Des d’Ecoburó facilitem:

 • La identificació de les zones de risc
 • Anàlisi de les mesures correctores per complir amb normatives
 • Elaboració del Document de Protecció Contra Explosions
 • Certificat de compliment de les mesures adoptades.

Pressupost Àrea Riscos Laborals

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content