Skip to main content

Àrea Jurídica

La nostra interpretació i labor al teu servei

Assessorament i protecció en matèria jurídica. Tramitació d’autoritzacions i llicències ambientals.

El nostre principal objectiu és assegurar el compliment de la normativa ambiental vigent i de propera aplicació a la seva empresa. De manera coordinada amb l’acció tècnica, Ecoburó l’assessorarà legalment i actuarà com a interlocutor davant de l’Administració.

Us ajudem a:

 • Defensar els drets de la seva empresa davant de les obligacions derivades de la nova normativa sobre Medi Ambient, Enginyeria Industrial i Riscos Laborals
 • Mantenir-lo sempre informat de les noves obligacions que incorporen les disposicions legals
 • Actuar com a interlocutor davant les diferents administracions

 

Dret ambiental

El medi ambient és un concepte en si tan ampli i de tanta càrrega ideològica que ha envaït múltiples esferes de la vida social i, per tant, de la realitat jurídica.

Per altra banda, la normativa sobre el medi ambient és extraordinàriament voluminosa i dispersa. Ho és, en primer lloc, per la procedència de les normes, ja que són moltes les instàncies –internacionals, supranacionals, estatals, autonòmiques i locals– que tenen o exerceixen potestats normatives en matèria mediambiental. En segon lloc, perquè aquestes normes estan disseminades en lleis i reglaments específics, en normes generals, en textos jurídics, etc.

Finalment, una producció normativa tan extensa suscita problemes de mobilitat de l’ordenament -l’aparició de noves normes mediambientals és gairebé quotidiana- i de vigència, que comporten temps de dedicació en personal especialitzat.

EN QUÈ LI PODEM AJUDAR?

Ecoburó, li proporciona la possibilitat de donar-lo a conèixer –i de filtrar per a vostè- la Normativa en Medi Ambient que a vostè li interessa i afecta. D’altra banda, en la seva interpretació, aplicació i resolució, no perdeu el seu valuós temps, confieu en el nostre personal expert. Ecoburó li facilita les coses.

Dictàmens legals

 • Presentació de recursos i al·legacions davant de sancions per Via Administrativa i Via Contenciós Administrativa.
 • Assessorament general de l’empresa davant d’inspeccions o visites de confrontació.
 • Assessorament tècnic i defensa legal en casos de Delicte Ecològic.
 • Realització de peritatges.

L’entramat de disposicions legals en matèria ambiental ha contribuït en els darrers anys a la incoació d’expedients sancionadors de tipus molt diversos.

L’existència de diverses competències en aquesta matèria genera situacions legals a aclarir en casos específics.

 

Comprovació legal-global

Conegueu l’Estat de Situació Ambiental de la vostra Empresa.

Comproveu:
El grau de compliment a la vostra empresa, dels requeriments legals d’aplicació i que, en matèria mediambiental, exigeixen les diferents normatives sectorials i competències administratives:

 • Àmbit local i dels ens locals
 • Àmbit autonòmic
 • Àmbit estatal
 • Àmbit europeu

Les accions necessàries per a que la vostra empresa obtingui llicència o autorització ambiental

L’Abast:
L’abast del Checking Legal-Global consisteix en l’avaluació objectiva i precisa dels següents apartats:

 • Activitats, processos i operacions exercides al centre, per a les condicions normals de funcionament, i inclòs l’emmagatzematge de materials i productes perillosos.
 • Mesures i condicions de protecció ambiental en cas d’emergència.

És necessari?
A Catalunya, es considera activitat no legalitzada aquella que no disposi de les “preceptives autoritzacions o llicències exigibles de conformitat amb la legislació ambiental aplicable”
Actueu de forma preventiva i assegureu-vos que la vostra empresa compleix tots els requisits ambientals. Només així la renovació de la llicència d’activitat podrà cursar-se davant de les diferents administracions.
Deixeu a les nostres mans l’estudi d’adequació a la normativa ambiental per a les vostres activitats:

 • Gestió de les Aigües
 • Gestió de les Emissions Atmosfèriques
 • Contaminació Acústica
 • Gestió dels Residus
 • Contaminació de Sòls
 • Gestió d’Envasos
 • Emmagatzematges de Productes
 • Elements de risc mediambiental

 

Bons Iuris

Ecoburó us ofereix un servei complet d’actualització de requeriments legals en matèria mediambiental, basat en un compendi de legislació elaborat específicament per a la vostra organització i centres d’activitat.
Bono Iuris inclou totes aquelles normatives que de forma directa i/o indirecta afecten el desenvolupament de les activitats, productes i serveis de la seva organització. En aquesta línia, el Departament Jurídic d’Ecoburó col·labora amb terceres parts interessades com Administracions, organismes certificadors i verificadors, per a l’aclariment de les interpretacions i implicacions que se’n desprenen d’aquestes normatives. Només així, podem garantir la prevenció i l’adaptació a les complexes i nombroses disposicions legals que són aprovades dia a dia en els àmbits europeu, estatal, autonòmic i local.

Processos davant la jurisdicció

 • Processos davant la Jurisdicció Penal:
  • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.
  • Furts.
  • Robatoris, extorsió, defraudacions, estafes, apropiació indeguda,
  • propietat intel·lectual i propietat industrial.
  • Delictes relatius al mercat i contra els consumidors.
  • Delictes contra el medi ambient i els recursos naturals.
  • Falsedat documental.
  • Faltes contra el patrimoni.
 • Processos davant la Jurisdicció Civil i Mercantil
  • Procediments Ordinaris
  • Procediments especials
  • Procediments Monitoris
 • Tramitació d’acords socials, elevació a públic d’acords socials i Inscripcions al registre Mercantil
 • Procediments davant l’Administració i la Jurisdicció Contenciós – Administrativa
  • Recursos Administratius i recursos contenciós administratius.
 • Procediments davant de la Jurisdicció Social
  • Conciliacions prèvies
  • Processos davant de la jurisdicció derivats d’acomiadaments, reclamacions de quantitat, sancions, etc.

Pressupost Àrea Jurídica

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content