Skip to main content

Contaminació Atmosfèrica

Controlant l’emisió a l’atmosfera

Caracterització d’emissions de gasos i partícules contaminants a l’atmosfera i la proposta de solucions.
El control de la contaminació atmosfèrica  s’adreça principalment als grans emissors de gasos i partícules a l’aire, així com a la detecció de les immissions als nuclis urbans, majoritàriament, generades per l’activitat del transport. D’altra banda, l’aprovació de noves directives europees i les seves transposicions futures ens preparen per a controls i límits de contaminació cada cop més estrictes.
Us ajudem a:

 • Regularitzar la situació administrativa de les emissions de contaminants atmosfèrics que genera la vostra empresa.
 • Estudiar les característiques de les emissions.
 • Estudiar les oportunitats de minimització i tractament de les seues emissions.

Sol·licitud d’inscripció i revisió dels focus emissors

 • Classificació del tipus de focus segons el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores a l’Atmosfera (CAPCA)
 • Informe previ a la sol·licitud d’inscripció de focus
 • Informe de revisió dels focus

La classificació dels focus emissors segons la normativa aplicable requereix prèviament una descripció rigorosa dels mateixos.
Una descripció incorrecta de l’origen o les característiques dels focus esmentats pot derivar en l’obligació de fer controls periòdics excessius o innecessaris.

Caracterització i proposta de solucions

 • Caracterització d’emissions contaminants a l’atmosfera
 • Proposta de solucions de tractament de les emissions atmosfèriques

La Caracterització d’emissions contaminants a l’atmosfera és un requeriment de l’Administració prèvi a la concessió d’autorització i llicències d’activitat.
Les zones de protecció especial als efectes de la contaminació atmosfèrica són objecte de més control per part de l’Administració.

Adaptació a la directiva 99/13/CE i el RD 117/2003

 • Formulari d’identificació d’establiment
 • Pla de gestió de dissolvents. Realització de Balanços de COV´s (Compostos Orgànics Volàtils).

El consum de dissolvents orgànics per sobre de certes quantitats en determinats sectors d’activitat comporta per a l’empresa noves obligacions respecte del control dels consums esmentats
S’apliquen límits per a les emissions dels HCT o COV.
Es controlen les emissions difuses o fugitives.

Pressupost Contaminació Atmosfèrica

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content