Skip to main content

Enginyeria industrial

Els teus projectes, la nostra experiència

 • Estudis previs:

Informes previs i avantprojectes, estudis de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

 • Enginyeria de projectes:

Gestió i direcció integral de projectes, enginyeria bàsica i de detall

 • Gestió aprovisionaments:

Especificacions tècniques de compra, assistència tècnica en fabricació i activació, control i gestió de subministraments i serveis

 • Construcció i posada en marxa:

Control i direcció d’obres, serveis de proves i posada en marxa, supervisió de construcció

Enginyeria

 • Anàlisi i projectes de descontaminació de sòls.
 • Declaració PRTR (Inventari d’Emissions i Fonts Contaminants).
 • Estacions depuradores daigües residuals.
 • Avaluació ambiental per a l’actualització de llicències i autoritzacions mediambientals.
 • Projecte tècnic i tramitació total de llicències d’activitat i d’obertura.
 • Redacció i implantació de plans d’emergència i d’evacuació.
 • Projectes de legalització d’instal·lacions industrials.
 • Certificats dinstal·lacions.
 • Especificacions per a actuacions contra la legionel·la en instal·lacions.
 • Especificacions per a manteniments preventius en instal·lacions.
 • Mesurament, redacció i execució de projectes denginyeria acústica.
 • Redacció i coordinació destudis de seguretat i salut.

Instal·lacions

 • Execució d’instal·lacions industrials:
  • Instal·lacions amb aire comprimit
  • Instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica
  • Instal·lacions de fontaneria
  • Instal·lacions de gas: BP, MP, GLP, etc
  • Emmagatzematge de productes químics (APQ)
  • Instal·lacions de fred, ventilació i climatització
  • Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió i Alta Tensió
  • Instal·lacions petrolíferes
  • Instal·lacions de prevenció d’incendis
  • Instal·lacions de recuperació d’aigües pluvials i aigües grises
  • Naus industrials
 • Manteniment d’instal·lacions industrials

Pressupost Enginyeria industrial

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content