Skip to main content

Estudi d’impacte ambiental

Compliment de sostenibilitat en el teu projecte

L’estudi d’impacte ambiental és el document tècnic, objectiu i de caràcter interdisciplinari encaminat a predir les conseqüències de l’execució del projecte sobre el medi ambient i establir les mesures correctores.

Ha de ser presentat pel titular del projecte i serveix de base per a que l’Administració formuli la Declaració d’Impacte Ambiental.

Aquest estudi ha de contenir els apartats següents:

 • Descripció del projecte
 • Anàlisi d’alternatives
 • Descripció del medi
 • Detecció o identificació dels impactes
 • Caracterització dels impactes
 • Avaluació i valoració dels impactes
 • Mesures correctores (descripció, relació i pressupost)
 • Pla de vigilància ambiental
 • Document de síntesi

Pressupost Estudi d’impacte ambiental

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content