Skip to main content

Vector d’aigües

Gestió de l’aigua i tràmits a la teva mida

Tràmits tècnics i administratius

Solucions precises en autoritzacions d’abocament, caracterització de les aigües, disseny de sistemes de tractament i Enginyeria d’Aigües per a la instal·lació de depuradores que tractin les aigües residuals.

La contaminació de les aigües continentals és actualment un dels principals problemes mediambientals. Per això, les diferents competències en aquest àmbit disposen d’infinitat d’eines d’intervenció administrativa i legal per a controlar-les. Mantenir els nostres rius i aqüífers aptes per a aprofitar-los és un deure de tots els agents implicats.

Ens comprometem a:

 • Regularitzar la situació administrativa dels abocaments de la vostra empresa.
 • Estudiar les oportunitats de reducció del consum d’aigua
 • Estudiar les característiques dels abocaments
 • Estudiar les oportunitats de reducció de la càrrega contaminant abocada
 • Plantejar les alternatives necessàries per al tractament dels abocaments

Legalitzacions de captacions superficials i subterrànies

 • Legalitzacions de pous per a aprofitaments de menys de 7000 m3
 • Tramitació de concessions per a aprofitaments subterranis de més de 7000 m3
 • Tramitació de concessions per a aprofitaments superficials

Si disposeu o preteneu disposar de captacions d’aigües subterrànies, ho heu de posar en coneixement de l’Administració.
L’extracció i l’ús de les aigües subterrànies així com d’aigües superficials requereixen de legalització prèvia.

Autorització d’abocament i connexió al clavegueram

Tramitació d’autoritzacions d’abocament a:

 • LLERA PÚBLICA
 • SISTEMES DE SANEJAMENT CONJUNTS I/O CLAVEGUERAM

Tramitació de connexió al clavegueram públic
Tota activitat industrial, així com aquelles empreses que generin abocaments d’aigües residuals no assimilables a domèstiques, requereixen un permís o autorització d’abocament.
Disposar d’un permís d’autorització d’abocament és una condició bàsica per a obtenir subvencions i llicències d’activitat.
El règim d’autorització o llicència d’activitat a Catalunya entén com a no legalitzada aquella activitat que no disposi de permís d’abocament que correspongui.

Programes de descontaminació gradual dels abocaments

 • Redacció del Projecte o Programa de Descontaminació Gradual davant de l’Administració corresponent.
 • Regularització dels abocaments de lempresa.
 • Adaptació gradual a la normativa per a aquelles empreses que no disposen de permisos d’abocament i incompleixen els límits de contaminació.

Declaracions de lús i de la contaminació de laigua (DUCA)

Informes d’avaluació sobre el tipus de Declaració que cal fer:

 • Tramitació de la DUCA – ABREUJADA
 • Tramitació de la DUCA – BÀSICA

Tramitació de recursos davant de l’Administració en casos de discrepàncies
La Declaració de dades davant l’Agència Catalana de l’Aigua requereix d’un ple i exhaustiu coneixement de la normativa que regula.
La tramitació no experta de la DUCA pot comportar l’aplicació de gravàmens elevats i el pagament trimestral d’un Cànon excessiu
Hi ha la possibilitat de sol·licitar la nul·litat de liquidacions i/o la devolució d’ingressos indeguts, quan correspongui.

Estudis de caracterització dels abocaments (efluents)

Determinació dels paràmetres del Cànon de l’Aigua. Realització de mostrejos i caracterització dels abocaments vàlids per a l’elaboració de la DUCA
Elaboració d’informes de caracterització per a comprovar el compliment dels límits d’abocament aplicables
Elaboració d’informes de caracterització previs als projectes d’Estacions de Tractament d’Aigües Residuals (EDAR)
La caracterització d’efluents requereix estudis particularitzats a la problemàtica de cada empresa.

Elaboració i execució en el tractament d’aigües residuals

Estudi de les condicions prèvies:

 • Situació de partida
 • Estudi de caracterització dels abocaments
 • Disponibilitat de recursos
 • Objectius de tractament
 • Formació d’operaris encarregats de la depuradora
 • Elaboració de manuals dexplotació
 • Estudi de les diferents alternatives de tractament

Estudis del consum d’aigua i dels contaminants abocats

 • Reducció del Cànon de l’Aigua aplicable
 • Reducció de la despesa en tractament d’aigües residuals
 • Reducció del cost de l’aigua
 • Optimització de l’ús de les primeres matèries i/o auxiliars en el procés de producció
 • Reducció del cost d’eliminació de fangs de depuradora

La minimització en origen de les càrregues contaminants implica qüestionar algunes de les matèries utilitzades en l’activitat, els propis processos i certes operacions
Hi ha alternatives rendibles a curt i mitjà termini per a estalviar el consum de l’aigua, basades en la implantació de bones pràctiques de gestió i en les millors tecnologies disponibles (BAT’s).

Selecció de contractistes – informes d’adjudicació

 • Redacció de plecs de bases
 • Selecció de contractistes
 • Informes d’adjudicació
 • Redacció i supervisió del contracte
 • Coordinació i seguiment de projectes
 • Informes de validació de resultats

Des de la caracterització de la veritable problemàtica, fins a la presa de decisions respecte de les diferents alternatives de tractament, hi ha tasques que requereixen un assessorament imparcial i experimentat.
Fins i tot un cop posada en funcionament l’estació de tractament es requereix un grau de manteniment i explotació estrictes.

Tractament de l’aigua – EDAR

Instal·lacions i plantes de muntatge

 • Construcció de plantes potabilitzadores
 • Construcció, explotació i manteniment de plantes depuradores d’aigües residuals industrials i urbanes
 • Construcció de plantes depuradores compactes transportables segons normes ISO de potabilització, tractament i depuració
 • Sistemes de recuperació d’aigües pluvials
 • Sistemes de recuperació d’aigües grises

Equips i maquinària

 • Culleres bivalvules
 • Airejadors
 • Airejadors submergibles
 • Deshidratació fangs
 • Reixes de desbast
 • Tamisos de desbast
 • Desarenadors
 • Decantadors
 • Espessadors
 • Flotadors
 • Comportes

Estudis i tractaments

 • Tractaments terciaris
 • Tractaments d’efluents industrials i urbans
 • Tractament i deshidratació de llots
 • Tractament i reutilització de residus
 • Tractament de l’aire i desodorització
 • Estudis de tractament “in situ” a escala pilot per a processos biològics, fisicoquímics, deshidratació de fangs i ozonització

Pressupost Vector d’aigües

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content