Skip to main content

Àrea de Qualitat

La teva empresa, els nostres estàndards

La gestió de la qualitat permet dictaminar com és l’estructura organitzativa de l’empresa:

 • Els procediments
 • Els processos (de producció i de gestió)
 • Els recursos necessaris per posar en pràctica la gestió de la qualitat.

Gràcies al Sistemes de Gestió de la Qualitat, i amb les millores que asseguren que tots els factors que afecten la Qualitat dels productes estan sota control, es millora en:

 • Prevenció de qualsevol tipus de deficiència
 • Resposta a les expectatives dels clients.

Conseqüentment, les organitzacions actuen sobre tots els processos per incrementar-ne l’eficiència i l’eficàcia, buscant en tot moment un benefici afegit tant per a elles mateixes, com per als seus clients.

Sistema de gestió de la qualitat ISO 9001

 • Estandarditzar els seus processos productius i de prestació de serveis
 • Definir i controlar la qualitat dels productes i serveis que comercialitza
 • Optimitzar el funcionament de l’empresa en relació amb els seus processos i productes, amb la finalitat de:
  • Millorar-ne el rendiment
  • Incrementar la satisfacció dels clients

Sistema de gestió mediambiental segons ISO 14001 i Reglament (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

 • Política mediambiental, Objectius i Programa de Gestió Ambiental, amb definició de les funcions necessàries per a assolir els objectius de millora establerts
 • Registre dels Aspectes mediambientals de l’empresa i Procediments per determinar aquells aspectes que ocasionen impactes significatius sobre el medi ambient
 • Procediments i instruccions, de control d’aquelles operacions capaces de generar impactes mediambientals significatius (residus, aigües residuals, gasos contaminants, etc.).
 • Auditories internes per a una correcta implantació i manteniment

Sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals segons OSHAS 18001

 • Estàndard més àmpliament utilitzat per a l’elaboració d’un sistema de prevenció de riscos laborals
 • La correcta aplicació dels seus requisits permet a les empreses de qualsevol sector complir allò establert per la legislació espanyola en matèria de Prevenció de Riscos Laborals

Sistemes APPC (anàlisi de perills i punts de control crític)

Complir amb el Reial Decret 2207/1995 per a garantir la seguretat dels aliments que es produeixen, transformen, manipulen i/o comercialitzen mitjançant:

 • Anàlisis dels riscos alimentaris potencials de totes les operacions efectuades en el marc de les activitats desenvolupades
 • Localització en el espai i en el temps dels punts en els que poden produir-se els riscos alimentaris identificats
 • Determinació, entre aquests punts de risc, d’aquells que resulten decisius per a garantir la seguretat i salubritat dels productes alimentaris (punts crítics)
 • Definició i aplicació de procediments eficaços de control i seguiment dels punts crítics
 • Verificació efectuada periòdicament, i cada vegada que existeixi alguna modificació en les operacions de l’empresa, del anàlisis dels riscs alimentaris, dels punts crítics a controlar, i dels procediments de control i de seguiment

GMPs / GLPs (bones pràctiques de fabricació / laboratori)

A la indústria farmacèutica, veterinària i cosmètica hi ha l’obligació legal de controlar la fabricació, el control de qualitat i els estudis de recerca sobre nous productes, mitjançant les Normes de Correcta Fabricació (GMP) i Bones Pràctiques de Laboratoris (BPL).

Normes de Correcta Fabricació

 • Gestió de la qualitat
 • Personal
 • Locals i equips
 • Producció
 • Control de qualitat
 • Documentació
 • Fabricació contractada
 • Reclamacions i retirades de producte
 • Auto inspeccions

Bones Pràctiques de Laboratori

 • Personal
 • Programa de Garantia de qualitat
 • Laboratori
 • Aparells, materials, reactius
 • Sistemes experimentals
 • Substància a assajar i de referència
 • Procediments normalitzats de treball (P.N.T)
 • Realització de l’estudi: aplicació a estudis de desenvolupament
 • Realització de l’informe
 • Arxiu

Actualització de requeriments legals

Servei d’Actualització trimestral dels requeriments legals mediambientals aplicables segons la norma UNE-EN ISO 14001 i/o segons EMAS

Formació ambiental per a directius i comandaments intermendis

 • La formació ambiental és requeriment de la norma UNE-EN ISO 14001 i del Sistema Europeu EMAS
 • Les tasques d’implantació d’un SGMA requereixen formació sobre les normes internacionals esmentades i sobre la seva adequació a l’estructura particular de cada empresa.

Etiquetatge ecològic i distintius de qualitat ambiental

Els productes i serveis ecològics són un… Bon Negoci!
Segons un estudi, les dues terceres parts dels consumidors estan disposats a comprar més sovint productes ecològics. El mercat, inclòs el consumidor final i l’intermediari (industrial o comercial) exigeix cada cop més productes i materials de menor impacte i que generin en el seu cicle de vida menys residus, emissions i els costos que se’n deriven.
La Comissió Europea i els Estats membres estan convençuts que els productes ecològics són menys perjudicials mediambientalment, tan bons o millors que els productes convencionals equivalents i que poden competir en preu davant de la resta.
Per tot això, s’ha creat l’ecoetiquetatge: un distintiu que distingeix els productes d’ús diari més respectuosos amb el medi ambient per ajudar els consumidors a distingir aquests productes i la marca més respectuosa amb l’entorn.

Principals característiques

CREÏBLE

 • Perquè es basa en estudis científics sòlids.
 • Perquè disposa del reconeixement per part de les organitzacions de consumidors, dels ambientalistes i les empreses capdavanteres.
 • Perquè està avalada per les autoritats públiques.

FIABLE

 • Perquè la certificació la fa un organisme independent.
 • Perquè, a més de complir criteris ambientals estrictes, són iguals o millors que altres productes o serveis equivalents.
 • Perquè augmenten la fidelitat de consumidors i usuaris.

VISIBLE

 • Perquè simplifica l’elecció dels clients en reconèixer el logotip que l’acompanya.
 • Perquè atorga un valor afegit per a les vendes.
 • Perquè s’obtenen beneficis pels esforços promocionals conjunts duts a terme per les administracions

Augmenti Fidelitat dels seus Clients!
· Si voleu incrementar la fidelitat dels vostres clients i la confiança d’aquests en el vostre producte, l’etiqueta ecològica és aquí per ajudar-vos.
Ressalteu la vostra Identitat Corporativa !
· Si busqueu un símbol d’excel·lència ambiental àmpliament reconegut per a reforçar la vostra imatge corporativa, s’hauria de fixar a l’Etiqueta Ecològica. Ajudarà a assegurar als seus clients el compromís de la seva empresa.
Milloreu la vostra imatge de marca !
· Si busqueu un signe addicional de qualitat per als vostres productes, l’elecció correcta és l’etiqueta ecològica.  Ajudarà a diferenciar els seus productes de la manera més efectiva sobre el cost.
· Eviteu i previngueu les crisis relacionades amb el producte; l’etiqueta ecològica us indica els problemes potencials en cada etapa de vida del producte.

I a Ecoburo…

 • Estudiem i preparem els seus productes o serveis per adequar-los als criteris establerts.
 • En cas de no existir aquests criteris, ens encarreguem del seu establiment, juntament amb l’Administració, per aplicar-los posteriorment.

Sistemes de qualitat a laboratoris d’anàlisi

Els laboratoris d’anàlisi poden disposar de dos sistemes de qualitat diferents:

 • Sistemes de qualitat a laboratoris d’anàlisi basats en Normes ISO 17025
 • Sistemes de qualitat en laboratoris d’anàlisis clíniques basades en Normes ISO 15189

Pressupost Àrea de Qualitat

  Dades d'empresa

  Dades de contacte

  Motiu de la consulta

  Skip to content